Stand de tir asbl "LA DEFENSE" vzw Schietstand

- If guns are outlawed outlaws will have guns -

Club de tir "La Défense" asbl © 2021

- Quai des Usines - 20/22 - Werkhuizenkaai -
Bruxelles 1000 Brussel

Cercle de tir affilié aux divers organismes officiels:
ARSPB - KSVPB - URSTBF - VSK - BPSA

Reglement van inwendige orde

Dit reglement van inwendige orde, goegekeurd op 1 Juli 2021 vervangt enige vorige versie. De vzw La Defense voldoet aan de Belgische wetgeving inzake racisme en discriminatie, wat het ook mag zijn.

Omschrijving van de schietstanden

Stand 1:  25 meter

10 banen voorzien van een automatisch schijventransportsysteem, Precisieschieten op 15 en 25 m Banen 1 en 10 uitsluitend voor kaliber 22 LR
Deze stand kan uitgerust worden met electronische schijven. De aangrenzende lijnen zullen enkel gebruikt worden voor het schieten met een kaliber 22 LR.
Op woensdagen, vanaf 16 uur, wordt de baan 10 voor het IPSC voorbehouden (Safety Zone)

Stand 2 : 25 meter
  - 5 banen, geen schijventransportsysteem.

Parcoursschieten IPSC, snelvuur (duelschieten), pin shooting, Action air. Deze schietstand kan uitgerust worden met electonische schijven.

Stand 3: 10 meter
- 7 banen voorzien van electronische schijven

Uitsluitend luchtdrukwapens
De toegang tot de Stand 3 is toegelaten voor jongeren vanaf 14 jaar, vergezeld door een volwassene.

Art. 1.  Openingsdagen en -uren:

Woensdag : 13u00 – 23u00
- Aanvang schieten : 13u00
Parcoursschieten IPSC : 16u00
- Einde schieten : 22u30 -Sluiting : 23u00

Donderdag 19u00 tor 22u00
Boog en lucht schieten

Vrijdag : 15u00 – 24u00
Aanvang schieten : 15u00
Einde schieten : 22u30
- Sluiting : 24u00

Zaterdag : 13u00 – uitsluitend action air en luchtdrukwapens, op afspraak met de Heer Marc CAUCHIES

Zondag : 14u00 – 18u00
Aanvang schieten : 14u00
Einde schieten : 17u45
- Sluiting : 18u00


Art.2.  Het strikt naleven van de veiligheidsregels:

De clubdirectie verwacht van de leden dat ze de veiligheidsregels strikt naleven : zie SAFETY

Art. 3. Registratie

Vooraleer plaats te nemen aan de schietbanen (niet bij aankomst in de Club), moet ieder lid :

1- Zich inschrijven in het officieel register. De schutter dient zijn naam, zijn voornaam, het aanvanguur van het schieten, het kaliber van de gebruikte wapens en het nationaal nummer (of adres) te noteren.

Door de registratie met de computer is het gemakkelijk om de aanwezigheid terug te vinden om de attesten van bezoek van de Club op te maken

2- de lidkaart in de daarvoor bedoelde kaartdrager te zetten in het deel van de gekozen schietbaan.

3- Op het einde van het schieten, het einduur van het schieten en het aantal geschoten patronen in het register noteren. Het aantal geschoten patronen mag in geen geval 100 patronen per uur overschrijden

Art. 4. Op de schietbaan

Er mag zich slechts één schutter per schiethok bevinden, met uitzondering van een Commissaris of Monitor.
De stand 1 is voorbehouden aan het precisievuren. Het snelvuur of in salvo is verboden.
De schietafstand tussen de schutter en de schijf bedraagt minimum 15 meter, behalve mits toelating van de Schietcommissaris of Monitor.
Het dynamisch schieten (IPSC) is verboden in de stand 1. Een uitzondering voor een specifieke gebeurtenis moet goedgekeurd worden door de Gouverneur.
Het schieten mag alleen gebeuren met de toegestane kalibers – zie lijst.
Het schieten op electronische schijven is voorbehouden aan de schutters die over een toelating beschikken (lidkaart met een rode vierkant en cirkel)
Het gebruik van een Safety Flag is verplicht op vraag van een schietcommissaris of wanneer de schutter zijn schiethok verlaat en zijn vuurwapen op het tablet achterlaat.
De Safety Flag is eveneens verplicht voor controle van de lege kamer bij aanvang en op het einde van het schieten.
De schutters moeten hun wapens op het schiettablet uitpakken en niet op de banken die zich achter de schiethokken bevinden.
Een gewapend vuurwapen mag nooit op een schiettablet neergezet worden.


Art. 5  Toegestane wapens en kalibers

5.1
- Worden toegestaan, enkel de wapens die overeenstemmen met de kalibers opgenomen in onderstaande lijst.
Deze lijst hangt in de schiethokken van de standen 1 en 2 uit.
- Het LVR schieten, Low Velocity Rifle, is enkel toegestaan in het kaliber 9 x 19 mm.
- Een lang luchtdrukwapen met een druk boven 7,5 joule is toegestaan in de Stand 1 nadat er een veiligheidstest werd ondergaan.
- Alle luchtdrukwapens zijn in de Stand 3 toegestaan met uitzondering van :
- kort of lang luchtdrukwapen met een druk boven 7,5 joule;
- wapen van het type action air;
- luchtdrukwapen waarmee andere projectielen dan diabolo’s met platte kop gebruikt worden, zoals plastieken of metalen projectielen.

5.2
Art. 6

Het is verboden wapens, munitie en laders buiten de schietzone te hanteren, zoals in de cafetaria of in het lokaal waar de wapens opgeslagen worden.

Bij een specifieke activiteit, kan de Voorzitter een uitzondering op dit verbod toestaan.

Onder anderen, wanneer de Club enkel voorbehouden wordt aan “Eendagsschutters”, kunnen wapens, munitie en laders voor didactische doeleinden in de cafetaria onder controle van een verantwoordelijke gemanipuleerd worden.

Er mag echter nooit een patroon in de kamer zijn.

Het is verboden wapens buiten de schietzone te manipuleren.

Art. 7

Het dragen van wapens, al dan niet zichtbaar, buiten de schietstanden, d.w.z. in de cafetaria en zijn bijgebouwen, is verboden.
Voor en na de schietbeurt zijn de schutters ertoe gehouden hun wapens terug inhet technisch lokaal te brengen.

Art. 8

De schutters zijn er toe gehouden zich aan de WETTEN  en reglementen over het bezit van wapens en hun gebruik betreffende sportschieten aan te passen. Ze mogen enkel de wapens gebruiken waarvoor ze een vergunning hebben, model 4 of 9.
De Clubverantwoordelijken behouden zich het recht voor om ieder wapen en bijbehorend document te controleren om zeker te zijn dat het wapen wettelijk in regel is.

Art. 9

De schutters zijn er toe gehouden het evacuatieplan van de standen in geval van brand te kennen.

Art. 10

Roken is verboden in alle lokalen en standen van de Club.

Art. 11

De toegang tot de schietstand en de cafetaria is verboden voor ieder die onder invloed van alcoholische drank verkeert.
Alle dranken zijn verboden in de schietstanden. Gebruik van alcoholische drank voor en tijdens de schietactiviteiten is verboden.

Art. 12

De toegang tot standen 1 en 2 voor personen onder de 16 jaar  is enkel toegelaten in het kader van action air-activiteiten.

Het gebruik van vuurwapens is verboden wanneer de standen 1 en 2 voor action air gebruikt worden.
Art. 13

De schietcommissarissen of de personen door de voorzitter aangeduid, hebben vrije toegang tot de verschillende standen.

Statisch schieten vanuit de schiethokken

- Stand 1 : Maximum 10 schutters (één per schietbaan) mogen zich in de stand 1 bevinden.
- Stand 2 : Maximum 5 schutters (één per schietbaan) mogen zicht in de stand 2 bevinden.

Dynamisch schieten voor de schiethokken

Tijdens de dynamische schietbeurten (IPSC, kegels, balken), een schietcommissaris zal verplicht aanwezig zijn en een minimum van twee schutters is vereist.

- Stand 2 : een maximum van 15 schutters is toegelaten  bij wedstrijden en trainingen.
                                                                         
Art. 14

Behalve tijdens wedstrijden geregeld door de Club, mogen enkel de officiële ISSF-schietschijven gebruikt worden.

Art. 15 Schietcommissaris en Monitor

Onze schietcommissarissen, schietmonitoren en verificateurs, zijn er om jullie te helpen en raad te geven in schiettechniek en veiligheid. Zij zorgen voor de naleving van het reglement van inwendige orde.

Wij vragen jullie om hun opmerkingen in acht te nemen en om hun bevelen uit te voeren.

Art. 16

Lidkaart

De specifieke aanduiding op de lidkaart aangebracht, geeft u toegang tot de volgende schietstanden:
- Kaart met een vierkant : Stand 1, Stand 2 en Stand 3
- Kaart met een cirkel : Stand 3
- Kaart met een cirkel en zwart in het midden : Stand 1 vergezeld door een initiator en Stand 3
- Kaart met een vierkant en een rode cirkel : Stand 1 en 2, met toelating om op de elektronische schietschijven te schieten en Stand 3.
-
Art. 17

Een uittreksel van het strafregister model 1 (schietstand), minder dan drie maanden oud, is ieder jaar vereist voor alle leden ouder dan 18 jaar.

                                 
Het bestuur,

Stand de tir asbl "LA DEFENSE" vzw Schietstand

Cercle de tir affilié aux divers organismes officiels:
ARSPB - KSVPB - URSTBF - VSK - BPSA