initiation & entrainement - La Defense

Aller au contenu

Menu principal :

initiation & entrainement

info

Initiation au tir à l’arme de poing

Les renseignements concernant les initiations sont donnés par le président lors de l’inscription des nouveaux membres.
De inlichtingen ivm de initiatie worden aan de nieuwe leden uitgelegd door de voorzitter tijdens de inschrijving.

Initiation tir de parcours ou IPSC

Initiation & formations :      
Marc Cauchies & Paul Kollmann


Wat is parcourschieten en IPSC?
URSTBf erkent het parcoursschieten als de discipline 21. Het is geen Olympische discipline (ISSF) maar ze wordt georganiseerd door BPSA (Belgian Parcours Shooting Association) in België en door IPSC (International Practical Shooting Confederation) op internationaal vlak.


Que sont le parcours de tir et l’IPSC ?
Le parcours de tir (Tir Sportif de Vitesse en France,…) est reconnu par l’URSTBf comme la  discipline 21. Cette discipline n’est pas olympique (ISSF) mais est organisée en Belgique par la BPSA (Belgian Parcours Shooting Association) et internationalement par l’IPSC (International Practical Shooting Confederation).

Zoals de schermkunst of het boogschieten is deze disipline uit het gevechtschieten afkomstig, parcoursschieten is snel een erkende sport geworden. Zelfs als er snelvuur-technieken gebruikt worden, is het parcoursschieten geen training voor ordediensten of de krijgsmacht (geen bescherming of ontwijking, gelijkbenige schiethouding…).

Comme l’escrime ou le tir à l’arc, le parcours de tir, même s’il puise ses racines dans le tir de combat, est  devenu un sport à part entière. S’il utilise des techniques de tir « rapide », le parcours de tir  n’est pas un entraînement pour forces de l’ordre ou forces armées: pas d’utilisation des couverts ou d’esquive, position de tir isocèle, …

Diligentia Vis Celeritas (DVC) is het motto van IPSC: precisie, kracht, snelheid. Het is een goede samenvatting van de discipline: zo precies en zo rap mogelijk schieten met een wapen van een bepaald kaliber en van een bepaalde kracht.

Diligentia Vis Celeritas, DVC, est la devise de l’IPSC : précision, puissance, vitesse.  Elle résume les  desiderata de la discipline : effectuer des tirs les plus précis possibles avec une arme  d’un certain calibre et d’une  certaine puissance  le plus vite possible.

Het enige doel is het plezier van de overwinning op zichzelf, controle van een beweging, van het correcte gebruik van verschillende schiettechnieken om de voorgestelde schietstages op te lossen.

Le seul but est le plaisir de la victoire sur soi-même, d’une maîtrise du geste, de l’utilisation correcte de différentes techniques de tir  pour résoudre les situations proposées.

Veiligheid !
Gezond verstand, is de enige voorwaarde om u in te schrijven bij de IPSC-sectie:  veiligheidsregels kunnen naleven, is de enige echte eis.
De opleiding is veilig. De RO (Range Officer, Engels is de internationale taal van IPSC) volgt iedere schutter tijdens zijn verplaatsing, ongeacht zijn niveau (van een gewone plaatselijke training tot de wereld kampioenschap). Hij staat in voor het goed en veilige verloop van de training of match, voor de schutter en de omstaanders.

Sécurité !
Le seul prérequis avant de s’inscrire dans une section IPSC est simplement d’avoir un cerveau en état de fonctionnement : savoir suivre les règles de sécurité est la seule véritable et absolue exigence.
L’apprentissage  est encadré. Un RO (Range Officer ; comme le français est la langue internationale de l’escrime, l’anglais est la langue internationale de l’IPSC) suit  chaque  tireur  tout au long de son déplacement, quelque soit son niveau (du simple entraînement local au championnat du monde).  Il vérifie en permanence le respect des  règles de sécurité pour la protection du tireur et de l’entourage.

Wie mag parcourschieten beoefenen?
Het kunnen gegroepeerd raak schieten vanaf 15 meter in het zwart op een C50 schijf is een voordeel maar is geen vereiste! Een beginnende schutter zal aanvaard worden: hij zal de parcoursschiettechnieken direct leren. De schiethouding, de mikorganen en het houden van het wapen zijn kenmerkend en moeten geleerd worden. Ze zijn anders dan die van het precisieschieten. In ieder geval zal de training aan de evolutie van de schutter aangepast moeten worden. Een meer gevorderde schutter zal vaak moeten aanvaarden om andere technieken terug aan te leren.
Een goede fysieke conditie zal altijd een voordeel blijven in iedere sportieve discipline maar is ook hier weer geen vereiste. Verschillende fysische handicappen passen volledig bij het beoefenen van het parcoursschieten, zelfs in wedstrijden.

Qui peut pratiquer le parcours de tir ?
Savoir grouper dans le « noir » d’une C50 à 15 m en tir rapide est un plus  mais n’est pas indispensable!  Un tireur débutant sera accepté : il apprendra directement  les techniques  adaptées au tir de parcours. Les positions de tir, les types de visée et la tenue de l’arme sont spécifiques et doivent être apprises. Elles sont différentes de celles utilisées en tir de précision. L’entraînement devra de toute façon être adapté à l’évolution du tireur. Un tireur plus avancé devra souvent accepter de réapprendre d’autres techniques.
Une condition physique olympique sera toujours un atout dans n’importe qu’elle discipline sportive mais n’est pas indispensable. Différents handicaps physiques restent tout à fait compatibles avec la pratique du parcours de tir, même en compétition.

De uitrusting ?
De uitrusting bestaat uit een handvuurwapen van kaliber 9 X 19 mm minimum, een riem, een holster (die min de trekker afschermt), 3-4 laders en ladertassen. Advies krijgen van andere sectieleden is ideaal voor de aankoop. Om te beginnen zijn alle semiautomatische pistolen (GP, CZ, Beretta, Colt, …) voldoende. Een geschikter wapen zal later kunnen gekocht worden volgens de smaken en de behoefte van de schutter. Het gebruik van een revolver is mogelijk maar blijft minder voorkomend.
De mogelijkheid om het parcoursschieten met een « airsoft » wapen te beoefenen werd onlangs in enkele clubs voorgesteld. Het kan nuttig zijn voor de jongeren onder de 16 die zo de technieken van de discipline kunnen leren. Zestien jaar is de minimum leeftijd om  parcoursschieten met een vuurwapen wettelijk te beoefenen. Het kan ook een oplossing zijn voor de mensen die geen vuurwapen willen kopen of die de administratieve problemen met betrekking tot het bezit van een vuurwapen willen vermijden.

Le matériel ?
Le matériel consiste en une arme de poing de calibre de 9 X 19 mm minimum, une ceinture, un holster qui couvre le pontet, 3-4 chargeurs et des portes chargeurs.  L’idéal est de se faire conseiller par d’autres membres de la section avant l’achat. Pour débuter n’importe quel pistolet semi-automatique suffit (GP, CZ, Beretta, Colt, …). Une arme plus adéquate pourra être acquise par la suite en fonction des goûts et envies du tireur. L’usage du revolver est possible mais reste  bien moins fréquent.
Plus récemment, la possibilité de pratiquer le parcours de tir avec une arme « airsoft » a été proposée dans quelques clubs. Il peut s’agir d’un excellent tremplin pour les plus jeunes qui peuvent ainsi apprendre les techniques propres au tir dynamique en attendant les 16 ans permettant la pratique légale du parcours de tir avec une arme à feu. Cela peut aussi être une possibilité  pour les personnes ne souhaitant pas investir dans le prix d’une arme à feu ou  s’encombrer des problèmes administratifs nécessaires à l’obtention d’une détention d’arme à feu.

Er zijn verschillende categorieën in IPSC. Vereenvoudigd luid het als volgt:
Production: wapen uit een bepaalde lijst, met een kaliber van 9 X 19 mm, eerste schot in dubbel actie, 15 patronen maximum in de lader
Standaard: wapen in simpele actie (type 1911, …)
Open: kaliber 38SA of 9mm voor major, compensatiemechanisme, optische richting.

Différentes catégories existent, en simplifiant:
production arme dans une liste précise, en calibre de 9 X  19 mm, premier coup tiré en double action, maximum 15 cartouches dans le chargeur,
standard arme en simple action (type 1911,…),
open calibre 38SA ou 9mm Majeur, compensateur, visée optique.

De prijs voor een training hangt af van de schutter. Een gemiddelde van 100 à 150 patronen zijn geschoten per training. Het herladen van je eigen munitie is vaak een nodige stap behalve voor de 9 X 19 mm, die goedkopere is.

Le coût d’un entraînement dépend du tireur et avec une moyenne de 100 à 150 cartouches par séance. Le rechargement est souvent une étape nécessaire sauf au 9 X 19 mm, dont le coût est plus abordable.

Klassement van de schutters
Het klassement van de schutters is gemaakt volgens de behaalde punten in de geraakte doelzones (de waarden van de verschillende zone van het doel veranderen volgens het kaliber en de kracht van de gebruikte munitie) verdeeld door de genomen tijd om het parcours af te leggen. De ratio’s (Hit factor) behaald door de verschillende schutters gaan het klassement vormen, van de hoogste naar de laagste.
De klassementen gebeuren in de wapencategorieën maar ook in de leeftijd- en geslachtcategorieën

Le classement des tireurs
Les tireurs seront classés en fonction des points obtenus selon les zones de cible touchées  (les valeurs des différentes zones  de la cible varient selon le calibre et la puissance de la munition utilisée) divisés par le temps nécessaire pour terminer le parcours. Les ratios (Hit factor) obtenus par les différents tireurs sont classés du plus élevé au plus faible.
Les classements sont réalisés dans des catégories d’arme mais aussi d’âge et de sexe.

Schietstages
De schietafstanden verschillen tussen 1 en 60 meters en het aantal gevraagde schoten is 32 maximum. Er bestaan kartonnen doelen (2 schoten per doel) en metalen doelen die omvallen. Het parcours telt ook vaak niet-schietende doelen (Penalty), schermen (Hard Cover) of bewegende doelen (“Bobber”, “Runner”, …). Het parcoursschieten is niet hetzelfde als het “fun” schieten door de toepassing van een bepaald, weldoordacht en universeel reglement met betrekking tot de schietstages en de gebruikte doelen. Het bewegend, lopend schieten is door de WET  toegestaan in parcoursschieten maar niet in het “fun” schieten.

Les situations de tir
Les distances de tir varient de 1 à 60 mètres et le nombre de tirs demandés est maximum de 32. Les cibles peuvent être en papier (2 coups par cible) ou des cibles métalliques à basculer.  Le parcours est généralement agrémenté par la présence de cibles non tirables (Penalty),  d’écrans (Hard Cover) ou de cibles mouvantes (« Bobber » , « Runner »,…).  Le parcours de tir  se démarque notamment du tir « fun » par l’application d’un règlement précis, réfléchi,  universel concernant les situations de tir et les cibles utilisées.  Le tir en déplacement est légalement autorisé en parcours de tir  en Belgique mais pas en tir « fun ».
                     

Action Air

Initiation & formation:
Marc Cauchies

L’action air est une discipline de tir reconnue par l’IPSC (International Parcours Shooting Confederation). L’action air consiste à du parcours de tir ou sont utilisées des répliques de pistoles utilisant comme projectiles des billes plastiques de 6 mm. Propulsées par du gaz ou des cartouches d’air comprimé. Par rapport à sa discipline à balles l’action air peut convenir aux jeunes ou moins jeunes débutants et aux tireurs et compétiteurs qui ne veulent pas investir des sommes trop importantes. Les répliques, les billes et le gaz étant bien meilleurs marchés que les armes et munitions réelles. << Réplique >> ne veut pas dire jouet et sont à manipuler avec la même rigueur et même règles de sécurité que des pistolets réels. Le port de lunettes est obligatoire. Le règlement de la discipline peut être consulté et imprimé sur le site www.ipsc.org dans le menu RULES – RULE BOOKS – ACTION AIR (uniquement en Anglais). Plus d’info également sur le site www.bpsa.be (Belgian Parcours Shooting Association). Foule de petits films de démonstrations, entrainements et compétitions sont visibles sur YouTube (ipsc action air). Tous les renseignements utiles pour le choix des répliques et du matériel vous sera prodiguée des mercredis soirs à partir de 19h00.


Action Air
Action air is een discipline erkend door IPSC (International Parcours Shooting Confederation).
Action air bestaat uit parcourschieten waar men gebruik maakt van replica pistolen die plastic balletjes afschieten van ongeveer 6mm diameter. Deze worden afgevuurd dmv samengeperste lucht cartouches. Action air kan hierdoor vooral de jongere mensen aanspreken of beginnende schutters die nog geen competitie ervaring hebben. Het is financieel interessanter (geen zware aanschaf kosten en geen munitie te kopen). Opgelet, een replica wapen is geen speelgoed. Voor action air gelden dezelfde veiligheidsregels als echte wapens. Veiligheidsbril is verplicht. Het volledig reglement kan u vinden op de website www.ipsc.org in het menu RULES – RULE BOOKS – ACTION AIR (alleen in het Engels). U kan nog meer info vinden op www.bpsa.be (Belgian Parcours Shooting Association). Wanneer u van Action air een paar filmpjes wil zien kan u best eens surfen naar YouTube (ipsc action air). Alle inlichtingen of om een paar replica action air wapens te zien en volledige uitrusting die nodig is voor het parcourschieten kan u bekomen elke woensdag vanaf 19u00.

 
Retourner au contenu | Retourner au menu